ملاحضات شرکت در رویداد

۱. طرح ها با توجه به اسناد بالادستی شهرداری تهران در خصوص پسماند ارائه گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد

۲. حجم پسماند خشک تولید شده توسط شهروندان بالاست ولی آنچه تحویل شهرداری می شود کمتر از حجم تولید شده است( دلیل آن زباله گردها هستند) در این خصوص طرح های مرتبط ارائه گردد.

۳.ارائه طرح در خصوص هوشمندسازی مخازن تعبیه شده در محلات ( ارائه طرح با موضوع چگونگی تبدیل مخازن فعلی به مخازن هوشمند)

۴.ارائه طرح مرتبط با کاهش هزینه مدیریت پسماند برای شهرداری در مورد دفن زباله و شستشوی مخازن و سایر موارد مرتبط

۵.ارائه طرح جهت کاهش هزینه های جمع آوری پسماند

۶.طرح ها قابلیت اجرا با توجه به ماشین های مکانیزه موجود را داشته باشد و با سیستم جمع آوری فعلی منطقه تطابق داشته باشد( نهایتا با تغییرات نوآورانه روی سیستم های موجود، جمع آوری فعلی پسماند بهتر انجام شود)

فرم ثبت نامفهرست