کویر یک منطقه بی ثمر از چشم انداز که در آن بارش کم اتفاق می افتد و در نتیجه، شرایط زندگی خصمانه برای زندگی گیاهی و جانوری است. عدم پوشش گیاهی سطح محافظت نشده از سطح زمین را در معرض فرایندهای پوسته پوسته شدن قرار می دهد. حدود یک سوم سطح زمین جهان خشک یا نیمه خشک است.

بیابان زایی در حال حاضر رشد است.
• با ارزیابی مدیریت زمین ، بیابان زایی با سرعت بالایی در حال حاضر است (قرمز = رشد کویر)
منبع) در سراسر جهان.
• بیابان زایی یک وضعیت باینری ، ممکن است یک رهبر کنترل فعالیت فعال باشد

فهرست