استارتاپ های گردشگری بر نوآوری و پایداری تمرکز دارند

کایذ به عنوان یک استارتاپ  پیشرو در زمینه بومگردی, گردشگری را به عنوان محرک رشد اقتصادی ، توسعه فراگیر و پایداری محیط زیست ترویج می کند و برای پیشبرد دانش و سیاست های گردشگری در سراسر ایران رهبری و پشتیبانی را ارائه می دهد.

اولویت های ما

تحول اصلی گردشگری در دستور کار : حمایت از ارزش گردشگری به عنوان محرک رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی ، گنجاندن آن به عنوان اولویت در سیاست های ملی و بین المللی و لزوم ایجاد زمین بازی برای این بخش و توسعه و رونق.

بهبود رقابت پذیری گردشگری: بهبود رقابت اعضای کایذ از طریق ایجاد دانش و تبادل دانش ، توسعه منابع انسانی و ارتقاء تعالی در مناطقی مانند برنامه ریزی سیاستگذاری ، آمار و روند بازار ، توسعه پایدار گردشگری ، بازاریابی و تبلیغ ، توسعه محصول و مدیریت ریسک و بحران .

ترویج توسعه پایدار گردشگری: حمایت از سیاستها و شیوه های پایدار گردشگری: سیاست هایی که از منابع محیطی استفاده بهینه می کنند ، به اصالت فرهنگی – اجتماعی جوامع میزبان احترام می گذارند و مزایای اقتصادی و اجتماعی را برای همگان فراهم می کنند.

پیشبرد سهم گردشگری در کاهش فقر و توسعه: به حداکثر رساندن سهم گردشگری در کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه ملی از طریق ساخت کار گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه و ترویج ورود گردشگری در دستور کار توسعه. تقویت دانش ، آموزش و ظرفیت سازی: حمایت از کشورها برای ارزیابی و رفع نیازهای آنها در آموزش و آموزش و همچنین ایجاد شبکه هایی برای ایجاد و تبادل دانش. ایجاد مشارکت: تعامل با بخش خصوصی ، سازمانهای گردشگری منطقه ای و محلی ، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ، جامعه مدنی برای ایجاد یک بخش گردشگری پایدارتر ، مسئولیت پذیرتر و رقابتی تر.

فهرست